OnderzoekspublicatiesWe vinden het onze taak om je volledig voor te lichten over zowel alle voordelen als ook de nadelen van online veldwerk. We werken daarom samen met onafhankelijke partijen die de toepassing van ons Internet-panel (zoals data representativiteit, data integriteit en respons) onderzoeken. De volgende white papers zijn beschikbaar:

Deze paper beschrijft de opzet en resultaten van een parallel studie uitgevoerd door Research International, waarin de kwaliteit van online onderzoek is vergeleken met telefonisch en CAPI (Computer Aided Personal Interviewing) onderzoek. Daarin zijn diverse kwaliteitsaspecten bepaald zoals data representativiteit, integriteit en (non)response voor de drie verschillende dataverzameling methoden. Één van de belangrijkste conclusies is dat de data verkregen met online onderzoek op een groot aantal punten van hogere kwaliteit is dan data die is verkregen via telefonisch (CATI) en CAPI onderzoek.

In deze paper worden de resultaten gepresenteerd van een studie uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven. Daarin is de respons bij online onderzoek bepaald voor verschillende uitnodigingen die mensen (per e-mail) hebben ontvangen. Zijn mensen eerder bereid mee te doen als ze de belangrijkste resultaten van het onderzoek later krijgen toegestuurd? Of schrikt dit juist af? Is de hoogte van een vergoeding voor deelname doorslaggevend voor een hoge respons? Zal een uitleg over het onderzoek vooraf - zoals de reden van het onderzoek, wie het uitvoert en waarom deelname belangrijk is - ook een hogere respons opleveren? De respons is statisch significant lager als vooraf uitleg wordt gegeven over de achtergronden van het onderzoek. De mogelijkheid om de resultaten achteraf te ontvangen heeft geen effect op de hoogte van de respons. En een variatie van de beloning voor deelname heeft slechts een beperkte invloed op de respons.

In deze studie vergelijken we de resultaten van experimenteel sociaalwetenschappelijk onderzoek in het laboratorium met soortgelijk onderzoek online. We bekijken daarbij de resultaten naar de keuzes van mensen in zogenaamde vertrouwensspelen. Onze conclusie is dat de online resultaten in grote lijnen dezelfde zijn als de resultaten in het laboratorium.

Er is gekeken of de lay-out van vragen invloed heeft op de kwaliteit van resultaten. De volgende variaties zijn toegepast. Enkelvoudige vragen: dropdown"s versus radiobuttons; schaalvragen: radiobuttons versus sliders; meerkeuzevragen: het gebruik van meerdere rijen antwoorden. Bij onervaren respondenten maakt het wel degelijk verschil of de antwoorden in de vorm van radiobuttons worden weergegeven of dat ze in een dropdown zijn gestopt. Er zijn significante verschillen in de resultaten wanneer een schaalvraag in een radiobutton wordt gestopt versus een slider control. Het maakt ook uit of een antwoord in de eerste kolom staat of in de tweede.

In deze studie onderzoeken we de factoren die samenhangen met het afhaken van personen tijdens het invullen van een vragenlijst. De nadruk ligt hierbij op de effecten die het gebruik van een voortgangsbalk heeft. We onderzochten de effecten van vijf verschillende manieren om de voortgang tijdens een vragenlijst aan deelnemers aan te geven: (1) geen voortgangsbalk, (2) een mededeling “pagina X van Y” op iedere pagina, (3) een standaard voortgangsbalk, (4) een progressieve voortgangsbalk en (5) een degressieve voortgangsbalk. Onze belangrijkste conclusie over het weergeven van de voortgang van de vragenlijst is dat het over het algemeen het weinig zinvol is om een voortgangsbalk aan te geven.

Online datacollectie is inmiddels een veelvuldig gebruikte methode in de wereld van markt- en beleidsonderzoek. Maar hoe hangt de mate waarin een respondent een vragenlijst als leuk ervaart samen met toekomstige respons? In deze white paper staat daarom de volgende vraag centraal: Doet een respondent die een vragenlijst als aantrekkelijk ervaart eerder weer mee aan een volgend onderzoek? De uitkomsten van deze studie laten zien dat er een significante samenhang bestaat tussen een positieve beoordeling van de aantrekkelijkheid van een vragenlijst en toekomstige respons.

In 2006 telde Nederland meer dan 25 online research panels. Naast deze research panels ontdekken steeds meer grote organisaties en gemeenten de mogelijkheden van online onderzoek en richten hun eigen burger panel op om zo de mening van de burger te peilen. Deze studie onderzoekt de verschillen en overeenkomsten in resultaten tussen het burger panel en het access panel. Ontstaat er bijvoorbeeld door "zelfselectieonzuiverheid" ongewenste paneleffecten, doordat respondenten vanuit een specifieke motivatie zich aanmelden bij het burger panel of het access panel?